LeerCultuurScan: where do you excel in?

Als je leven lang ontwikkelen zowel op micro, meso als macro niveau benadert, versnel je de groei mindset binnen jouw organisatie.

Door het inzetten van een LeerCultuurScan ontdek je hoe het huidige klimaat is en kun je gericht aan de slag met het stimuleren van management en medewerkers om te blijven te leren en ontwikkelen.

Als je te werk gaat vanuit een integraal perspectief dan laat je de olievlek nog sneller verspreiden.

De definitie

Wat is een leercultuur?

‘Een collectief, dynamisch systeem van basisassumpties, waarden en normen, dat richting geeft aan het leren van mensen in een organisatie (Heijboer et al., 2013)

Onderzoek toont aan dat een leercultuur, waarin het leervermogen en de voorhanden kennis in organisaties worden versterkt, de ontwikkeling en verkoop van producten en diensten sterk doet verbeteren (Yang c.s., 2004).

 1. Als er continu kansen worden gecreëerd om te leren
 2. Als onderzoek en dialoog wordt bevorderd
 3. Als er gestimuleerd wordt om samen te werken en binnen teams te leren
 4. Als er een systeem is ontwikkeld om leerervaringen vast te leggen en te delen.
 5. Als medewerkers gefaciliteerd worden om een gemeenschappelijke visie te vormen
 6. Als de organisatie wordt verbonden met haar omgeving
 7. Als er strategisch, op leren gericht leiderschap aanwezig is

De 7 dimensies van een LeerCultuur

We onderzoeken de LeerCultuur dragers

Opbouw van de LeerCultuurScan

Inhoud van het werk

Een voldoende mate van afwisseling in taken en ruimte om verschillende vaardigheden en kennisgebieden te gebruiken en te ontwikkelen (Peters e.a., 2020)

Je krijgt antwoorden hoe jouw organisatie scoort op:

 • Scala aan taken
 • Mate van autonomie
 • Probleem oplossend vermogen
 • Uitdagen en voldoende complexiteit
 • Uitdagende doelstellingen

She excelled
in soul

She excels
in girls
education

Ruimte en veiligheid voor ontwikkeling

Het belang van een veilige omgeving waarin medewerkers gemaakte fouten durven toe te geven en te delen. Alleen dan kan er van fouten worden geleerd.

Je krijgt antwoorden hoe jouw organisatie scoort op: 

 • Werkomgeving waar fouten gemaakt mogen worden
 • Ruimte om te experimenteren
 • Bespreken fouten en calamiteiten levert een rijk scala leermomenten (dagstarts als leermoment)
 • Behoefte om verborgen te houden wat niet goed gaat

Samenwerken en teamontwikkeling

‘Hij werkt hier al dertig jaar, dus dan doet hij het gewoon voor. Ik doe het dan na terwijl hij meekijkt. Op een gegeven moment kiest hij bewust of ik het alleen kan’

Je krijgt antwoorden hoe jouw organisatie scoort op: 

 • Elkaar vertrouwen en hulp durven vragen
 • Comfortabel voelen
 • Aan de vragenkant blijven
 • Samenstelling van het team is relevant (diversiteit, talenten, ervaring)
 • Competentiematrixen met ontwikkelpunten

He excelled
in coaching

He excelled
in uniting

Leiderschap gericht op ontwikkeling

Het creëren van een gemeenschappelijke visie en zorgen voor kennisuitwisseling draagt bij aan de ontwikkeling van medewerkers (Peters e.a., 2020)

Je krijgt antwoorden hoe jouw organisatie scoort op: 

 • Ondersteunen en support in dagelijkse werk
 • Voorbeeldgedrag
 • Het ‘Leren’ faciliteren en feedback geven
 • Het aanjagen van het lerend gedrag
 • Medewerkers voorzien van exploiterende en exploratieve taken
 • Het inbouwen van ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers
 • Stimuleren eigenaarschap voor leren & ontwikkelen
 • Signaleren & coachende rol – ‘hoe ga je de leerervaring gebruiken’

Organisatie ingericht op ontwikkeling

‘Essentieel dat leerervaringen kunnen worden opgedaan, gedeeld en vastgelegd’ (Marschick & Watkins 2003)

Je krijgt antwoorden hoe jouw organisatie scoort op: 

 • Formele structuren, werplekken, systemen
 • Opleidingsbudget en –tijd
 • Van Excel tot Leercontent en –managementsystemen
 • Samenwerken gericht op continue verbeteren, uitwisseling kennis
 • Doorgroeien – leerpaden
 • Stimuleren bezoek (online) congressen – beurzen
 • Actief op zoek naar innovatie & verberging werkprocessen

He excelled
in running

She excelled
in fashion

Organisatie verbinden met externe omgeving

Van reactief naar proactief leren van klanten en leveranciers, stimuleert innovatie

Je krijgt antwoorden hoe jouw organisatie scoort op:

 • Focus op externe omgeving
 • Klanten en leveranciers proactief gebruiken om te leren innoveren
 • Stimuleren bezoek (online) congressen – beurzen
 • Actief op zoek naar innovatie & verbetering werkprocessen

Hoe werkt de scan?

 1. We starten met een digitale scan;
 2. Vervolgens stellen we twee onderzoeksgroepen samen (managers & HR | Medewerkers)
 3. Dataverwerking doen we geautomatiseerd.
 4. Anoniem natuurlijk op een veilige infrastructuur.
 5. Rapportage maken we op individu- en organisatieniveau.
 6. Invultijd van de vragenlijst is ongeveer 10 tot 15 minuten.
 7. We doen een 0-meting en effectmetingen na gericht ingezette interventies

Een unieke samenwerking

Met Hogeschool Windesheim

DeLeerCultuurScan is ontwikkeld door het Lectoraat ‘Life Long Learning’ aan de Hogeschool Windesheim. LearnXL werkt nauw samen met het Lectoraat bij het uitzetten van de Scan en de dataverwerking en -analyse.

Onderzoek door het Lectoraat ‘Life Long Learning’ aan de Hogeschool Windesheim is gericht op de manier waarop organisaties hun medewerkers kunnen stimuleren om zich te blijven te ontwikkelen in de snel veranderende arbeidsmarkt.  Er wordt gewerkt naar toepasbare oplossingen waarbij nauw wordt samengewerkt met (MKB-) bedrijven, werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijs, (regionale) overheden en andere kennisinstellingen.

Neem contact met ons op!

Meer weten of aanvragen?