LeerCultuurScan: where do you excel in?

Als je leven lang ontwikkelen zowel op micro, meso als macro niveau benadert, versnel je de groei mindset binnen jouw organisatie.

Door het inzetten van een LeerCultuurScan ontdek je hoe het huidige klimaat is en kun je gericht aan de slag met het stimuleren van management en medewerkers om te blijven te leren en ontwikkelen. 

Als je te werk gaat vanuit een integraal perspectief dan laat je de olievlek nog sneller verspreiden.

De definitie

Wat is een leercultuur?

‘Een collectief, dynamisch systeem van basisassumpties, waarden en normen, dat richting geeft aan het leren van mensen in een organisatie (Heijboer et al., 2013)

Onderzoek toont aan dat een leercultuur, waarin het leervermogen en de voorhanden kennis in organisaties worden versterkt, de ontwikkeling en verkoop van producten en diensten sterk doet verbeteren (Yang c.s., 2004).

 1. Als er continu kansen worden gecreëerd om te leren
 2. Als onderzoek en dialoog wordt bevorderd
 3. Als er gestimuleerd wordt om samen te werken en binnen teams te leren
 4. Als er een systeem is ontwikkeld om leerervaringen vast te leggen en te delen.
 5. Als medewerkers gefaciliteerd worden om een gemeenschappelijke visie te vormen
 6. Als de organisatie wordt verbonden met haar omgeving
 7. Als er strategisch, op leren gericht leiderschap aanwezig is

De 6 dimensies van een LeerCultuur

Leren is een
iteratief proces

Geef een boost aan het leren en ontwikkelen binnen jouw organisatie

Start met het in kaart brengen van de leercultuur drivers en kies gefundeerd voor een interventieprogramma

We helpen je, we bouwen met alle stakeholders samen aan een lerende organisatie, we doen dit met inzet van de Design Thinking methode

We meten resultaat!

Design Thinking Model LearnXL

Programma - Driver 1 - Inhoud van het werk

‘Een voldoende mate van afwisseling in taken en ruimte om verschillende vaardigheden en kennisgebieden te gebruiken en te ontwikkelen’. (Peters e.a., 2020)

Als de scan uitkomsten aanleiding geven om de ‘Inhoud van het werk’ onder de loep te nemen en te verbeteren kies dan voor een Programma gericht op:

 • Het scala aan taken binnen de functies en rollen
 • De mate van autonomie en regelruimte
 • Het activeren van probleem oplossend vermogen
 • Uitdagen van medewerkers en het bieden van voldoende complexiteit
 • Werken aan uitdagende doelstellingen – performance

Programma - Driver 2 - Ruimte en veiligheid voor ontwikkeling

‘Het belang van een veilige omgeving waarin medewerkers fouten durven toe te geven en te delen. Alleen dan kan er van fouten worden geleerd’. 

Als de scan uitkomsten aanleiding geven om ‘Ruimte en veiligheid voor ontwikkeling’ onder de loep te nemen en te verbeteren kies dan voor een Programma gericht op:  

 • Het creëren van een werkomgeving waar fouten gemaakt mogen worden 
 • Ruimte bieden om te experimenteren 
 • Het achterhalen waarom er behoefte is om verborgen te houden wat niet goed gaat 
 • Openheid in het bespreken en leren van fouten en calamiteiten

Programma - Driver 3 - Samenwerken en teamontwikkeling

‘Hij werkt hier al dertig jaar, dus dan doet hij het gewoon voor. Ik doe het dan na terwijl hij meekijkt. Op een gegeven moment kiest hij bewust of ik het alleen kan’

Als de scan uitkomsten aanleiding geven om ‘Samenwerken en teamontwikkeling’ onder de loep te nemen en te verbeteren kies dan voor een Programma gericht op: 

 • Elkaar vertrouwen en hulp durven vragen
 • Comfortabel voelen
 • Aan de vragenkant blijven
 • Samenstelling van het team (diversiteit, talenten, ervaring)
 • Competentiematrixen met ontwikkelpunten

Programma - Driver 4 - Leiderschap gericht op ontwikkeling

‘Het creëren van een gemeenschappelijke visie en zorgen voor kennisuitwisseling draagt bij aan de ontwikkeling van de medewerkers’ (Peters e.a. 2020)

Als de scan uitkomsten aanleiding geven om het ‘Leiderschap gericht op ontwikkelingonder de loep te nemen en te verbeteren kies dan voor een Programma gericht op:  

 • Ondersteunen en support in dagelijkse werk
 • Het geven en laten zien van voorbeeldgedrag
 • Het ‘Leren’ faciliteren en feedback geven
 • Het aanjagen van het lerend gedrag
 • Medewerkers voorzien van exploiterende en exploratieve taken
 • Het inbouwen van ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers
 • Stimuleren eigenaarschap voor leren & ontwikkelen
 • Signaleren & coachende rol – ‘hoe ga je de leerervaring gebruiken’

Programma - Driver 5 - Organisatie ingericht op ontwikkeling

‘Essentieel dat leerervaringen kunnen worden opgedaan, gedeeld en vastgelegd’ (Marschick & Watkins 2003)

Als de scan uitkomsten aanleiding bieden om ‘Organisatie ingericht op ontwikkeling’ onder de loep te nemen en te verbeteren kies dan voor een Programma gericht op:  

 • Formele structuren, werplekken, systemen
 • Opleidingsbudget en –tijd
 • Van Excel tot Leercontent en –managementsystemen
 • Samenwerken gericht op continue verbeteren, uitwisseling kennis
 • Doorgroeien – leerpaden
 • Stimuleren bezoek (online) congressen – beurzen
 • Actief op zoek naar innovatie & verberging werkprocessen

Programma - Driver 6 - Organisatie verbinden met externe omgeving

‘Van reactief naar proactief leren van klanten en leveranciers, stimuleert innovatie’.

Als de scan uitkomsten aanleiding geven om ‘Organisatie verbinden met externe omgeving’ onder de loep te nemen en te verbeteren kies dan voor een Programma gericht op:  

 • Focus op externe omgeving
 • Klanten en leveranciers proactief gebruiken om te leren innoveren
 • Stimuleren bezoek (online) congressen – beurzen
 • Actief op zoek naar innovatie & verbetering werkprocess

Hoe gaan we te werk

 1. We stellen twee onderzoeksgroepen samen (managers & HR/M&O | medewerkers) 
 2. We zetten de digitale scan uit
 3. Dataverwerking en analyse doen we geautomatiseerd
 4. Anoniem natuurlijk en op een veilige infrastructuur
 5. Samen bespreken we de uitkomsten en kiezen een interventieprogramma
 6. We gaan aan de slag en betrekken alle stakeholders
 7. De scan wordt opnieuw uitgezet om de effecten te meten

Een unieke samenwerking

Met Hogeschool Windesheim

DeLeerCultuurScan is in ontwikkeling door het Lectoraat ‘Life Long Learning’ aan de Hogeschool Windesheim. LearnXL gaat nauw samen werken met het Lectoraat bij het uitzetten van de Scan en de dataverwerking en -analyse.

In Q3 2022 is de beta versie van de scan gereed om te testen door een pilotgroep. We zoeken daartoe organisaties die mee willen doen.

Onderzoek door het Lectoraat ‘Life Long Learning’ aan de Hogeschool Windesheim is gericht op de manier waarop organisaties hun medewerkers kunnen stimuleren om zich te blijven te ontwikkelen in de snel veranderende arbeidsmarkt.  Er wordt gewerkt naar toepasbare oplossingen waarbij nauw wordt samengewerkt met (MKB-) bedrijven, werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijs, (regionale) overheden en andere kennisinstellingen.

Neem contact met ons op!

Mijn organisatie wil graag meedoen met de pilot